Vaikuta

Hallituksen sektorit

ISYYn hallituksessa on aina edustettuina seuraavat toiminnan alueet eli sektorit: koulutuspoliittinen toiminta (kopo), sosiaalipoliittinen toiminta (sopo), kansainvälinen toiminta (kv) ja vapaa-ajan toiminta. Hallituksen puheenjohtajisto ja pääsihteeri puolestaan muodostavat pääsektorin. 

Lisäksi hallituksen jäsenillä voi olla vastuullaan myös muita sektoreita. Esimerkiksi vuonna 2021 näitä ovat olleet viestintä, yritysyhteistyö, työelämä, ympäristö- ja kehitysyhteistyö sekä kerhot ja järjestöt. 

Pääsektori

Pääsektorin toiminta on hyvin laaja-alaista. Pääsektorilla toimii ISYYn puheenjohtajisto ja pääsihteeri. Pääsektorin vastuulla on esimerkiksi ISYYn sektorien toiminnanohjaus, talous- ja hallintoasiat, työnantajatehtävät, hallituksen johtaminen, sekä ISYYn läpileikkaavien projektien hallinnoiminen.

Pääsektorilla on iso rooli ISYYn strategian jalkauttamisessa, toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä yleisesti operatiivisessa johtamisessa. Pääsektori on monesti myös yhteyksissä eri sidosryhmien edustajiin ja mediaan.

Lyhykäisyydessään pääsektorilla pidetään ISYYn toiminnan kokonaiskuva mielessä, autetaan siellä missä tarvitaan, ja edesautetaan hallituksen ja henkilökunnan toimintaa. 

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikalla pyritään edistämään opetuksen ja ohjauksen laatua sekä varmistamaan, että opiskelijoiden oikeudet toteutuvat järjestettävässä opetuksessa.

Koulutuspoliittisella eli kopo-sektorilla toimitaan tiiviissä yhteistyössä muun muassa tiedekuntien, muiden opetusta järjestävien tahojen ja rehtorien kanssa sekä suoranaisesti että hallinnon opiskelijaedustajia ja muita luottamustoimijoita kouluttamalla. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi ajetaan hakijoiden etua muun muassa valintaperusteisiin sekä valintakiintiöihin vaikuttamalla.

Korona-aikaan tärkeänä teemana on toiminut opetuksen järjestelyt, ja niiden kanssa työskentelyä jatketaan myös vuonna 2022 hybridiopetuksen kehittämisen merkeissä. 

Sosiaalipoliitiikka

Sosiaalipoliittisen eli sopo-sektorin alle kuuluu monia sellaisia edunvalvonnallisia asioita, jotka liittyvät kiinteästi opiskelukykyyn ja opiskelijoihin, mutta jotka eivät suoraan liity opintoihin. Sosiaalipoliittisen sektorin alle kuuluukin esimerkiksi opiskelijaruokailuun ja -asumiseen, tuutorointiin, esteettömyyteen, yhdenvertaisuuteen ja opiskelijoiden terveydenhuoltoon liittyviä asioita.

Sosiaalipoliittisen sektorin arki koostuu erilaisista sidosryhmätapaamisista sekä edunvalvontatiimiin ja EV- eli edunvalvontakahveille osallistumisesta. Lisäksi sopot järjestävät vuosittain yhdenvertaisuuskoulutuksen ainejärjestöille sekä Hymy- ja valitusviikon keväällä ja syksyllä. Sopot ovat mukana myös Hyvinvointiviikon organisoinnissa. 

Kansainväliset asiat

Kansainvälisellä eli kv-sektorilla toimitaan kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvojana. Kansainvälinen sektori pyrkii edistämään kotikansainvälistymistä sekä kv-opiskelijoiden kotoutumista Suomeen ja kampuskaupunkeihin edistämällä muun muassa työllistymistä valmistumisen jälkeen sekä toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Järjestämme tapahtumia lisäämään kv-opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä tuemme ainejärjestöjä kansainvälisten opiskelijoiden sisällyttämisessä heidän toimintaansa. 

Vapaa-aika

Vapaa-aika -sektoriin kuuluu tapahtumasuunnittelua ja -toteutusta yhdessä muiden kanssa.

Liikuntasektorin osalta toimintaan kuuluu myös liikunnallisuuden lisääminen eli liikuntaedunvalvonta mm. SYKETTÄ-liikuntapalveluiden johtoryhmän kokousten muodossa sekä liikunnallisen toiminnan kehittäminen. 

Viestintä

Viestintäsektorilla pääset tekemään monipuolisesti töitä viestinnän parissa, muun muassa tuottamaan sisältöä nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan, suunnittelemaan viestintää ja luomaan graafista materiaalia. Toiminnassa on mahdollista huomioida myös omat mielenkiinnonkohteet.

Viestintäsektori tekee yhteistyötä kaikkien sektoreiden kanssa, ja viestinnän kautta pääsee perehtymään monen muun sektorin toimintaan.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyön sektorilla pääset kehittämään ylioppilaskunnan sekä paikallisten että kansallisten yritysten välistä yhteistyötä.

Ylioppilaskunta panostaa yhteistyöhön kestävää kehitystä tukevien yritysten kanssa.

Työelämä

Työelämäsektorilla keskitytään opiskelijoiden työelämävalmiuksien parantamiseen ja opintoihin sisällyttämiseen mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2021 tätä on toteutettu järjestämällä ISYYn laajuinen työelämätapahtuma.

Lisäksi työelämäsektorilla vaikutetaan yliopistoon ja muihin sidosryhmiin, jotta yliopisto-opinnoissa tuodaan esille erilaisia työllistymismahdollisuuksia ja urapolkuja, sekä kannustetaan ainejärjestöjä toteuttamaan myös omia työelämälähtöisiä tapahtumia, esim. alan alumnien kanssa.

Ympäristö- ja kehitysyhteistyö

Ympäristö- ja kehitysyhteistyön sektorista vastaava hallituslainen vastaa ISYYn ympäristöohjelman toteuttamisesta ja toimii yhteistyössä ylioppilaskunnan sidosryhmien kanssa kehittääkseen toimintaa ympäristö- ja ilmastoystävällisesti.

Ympäristösektorin toimintaan kuuluu esimerkiksi viestiminen, ympäristöohjelman toteuttaminen ja sen seuranta, tapahtumien ja teemaviikkojen toteutus sekä monipuolisesti ylioppilaskunnan ja yliopistoyhteisön kanssa ympäristö-, kehitys- ja ilmastotoimintaan vaikuttaminen.

Ympäristö- ja kehitysyhteistyön sektorilla tärkeää on myös ilmastovaikuttaminen ja ISYYn sektorin kehittäminen.

Järjestöt ja kerhot

Järjestö- ja kerhosektori keskittyy ISYYn kerhojen tukemiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen sekä kehittää yhteistyössä muiden sektorien kanssa ainejärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Sektorin vastuulla on mm. järjestökoulutuksen organisoiminen uusille ainejärjestötoimijoille.

Sekä ISYYn kerhotoimintaa, että järjestökoulutuksia on uudistettu merkittävästi viime aikoina, ja näiden uudistusten seuranta ja edelleen kehittäminen ovat sektorin tärkeimpiä vastuita tulevalla kaudella.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Mukaan hallitukseen