Vaikuta

Hallituksen sektorit

ISYYn hallituksessa on aina edustettuina seuraavat toiminnan alueet eli sektorit: koulutuspoliittinen toiminta (kopo), sosiaalipoliittinen toiminta (sopo), kansainvälinen toiminta (kv) ja vapaa-ajan toiminta. Hallituksen puheenjohtajisto muodostaa pääsektorin yhdessä pääsihteerin kanssa. 

Lisäksi hallituksen jäsenillä voi olla vastuullaan myös muita sektoreita. Esimerkiksi vuonna 2022 näitä ovat olleet viestintä, yritysyhteistyö, työelämä, ympäristö- ja kehitysyhteistyö sekä vapaa-aika, järjestöt ja kerhot

Pääsektori

Pääsektorin toiminta on hyvin laaja-alaista. Pääsektorilla toimii ISYYn puheenjohtajisto ja pääsihteeri. Pääsektorin vastuulla on esimerkiksi ISYYn sektorien toiminnanohjaus, talous- ja hallintoasiat, työnantajatehtävät, hallituksen johtaminen, sekä ISYYn läpileikkaavien projektien hallinnoiminen.

Pääsektorilla on iso rooli ISYYn strategian jalkauttamisessa ja seurannassa, toimintasuunnitelman ja talousarvion suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä yleisesti operatiivisessa johtamisessa. Pääsektori on monesti myös yhteyksissä eri sidosryhmien edustajiin ja mediaan.

Lyhykäisyydessään pääsektorilla pidetään ISYYn toiminnan kokonaiskuva mielessä, autetaan siellä missä tarvitaan, ja edesautetaan hallituksen ja henkilökunnan toimintaa. 

Koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikalla pyritään edistämään opetuksen ja ohjauksen laatua sekä varmistamaan, että opiskelijoiden oikeudet toteutuvat järjestettävässä opetuksessa.

Koulutuspoliittisella eli kopo-sektorilla toimitaan tiiviissä yhteistyössä muun muassa tiedekuntien, muiden opetusta järjestävien tahojen ja rehtorien kanssa sekä suoranaisesti että hallinnon opiskelijaedustajia ja muita luottamustoimijoita kouluttamalla. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi ajetaan hakijoiden etua muun muassa valintaperusteisiin sekä valintakiintiöihin vaikuttamalla.

Korona-aikana esiin noussut teema, opetuksen järjestelyt, ovat olleet keskiössä myös vuonna 2022 hybridiopetuksen kehittämisen merkeissä. 

Sosiaalipoliitiikka

Sosiaalipoliittisen eli sopo-sektorin alle kuuluu monia sellaisia edunvalvonnallisia asioita, jotka liittyvät kiinteästi opiskelukykyyn ja opiskelijoihin, mutta jotka eivät suoraan liity opintoihin. Sosiaalipoliittisen sektorin alle kuuluukin esimerkiksi opiskelijaruokailuun ja -asumiseen, tuutorointiin, esteettömyyteen, yhdenvertaisuuteen ja opiskelijoiden terveydenhuoltoon liittyviä asioita.

Sosiaalipoliittisen sektorin arki koostuu erilaisista sidosryhmätapaamisista sekä EV- eli edunvalvontakahveille osallistumisesta. Lisäksi sopot järjestävät vuosittain yhdenvertaisuuskoulutuksen ainejärjestöille. Soposektorin hallituslaiset ovat edistäneet tänä vuonna esimerkiksi myös ISYYn yhdenvertaisuussuunitelmaa sekä turvallisemman tilan periaatteita, jotka hyväksyttiin edustajiston kokouksessa 5/2022.

Soposektorilaiset ovat tänä vuonna osallistuneet aktiivisesti SILLAT-hankkeen toiminnan toteuttamiseen ja suunnitteluun mm. osallistumalla hankkeen ohjausryhmän tapaamisiin.

Kansainväliset asiat

Kansainvälisellä eli kv-sektorilla toimitaan kansainvälisten opiskelijoiden edunvalvojana. Kansainvälinen sektori pyrkii edistämään kotikansainvälistymistä sekä kv-opiskelijoiden kotoutumista Suomeen ja kampuskaupunkeihin edistämällä muun muassa työllistymistä valmistumisen jälkeen sekä toimimalla yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Järjestämme tapahtumia lisäämään kv-opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä tuemme ainejärjestöjä kansainvälisten opiskelijoiden sisällyttämisessä heidän toimintaansa. 

Vapaa-aika

Vapaa-aika -sektorin hallituslaisena pääsee vaikuttamaan ISYYn tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä tapahtumia tekevien työntekijöiden sekä tiimien kanssa. Tänä vuonna ISYY on esimerkiksi toteuttanut uutena 2+3 -suunnistustapahtuman 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. Tapahtuma sai alkunsa jäsenistöltä tulleesta palautteesta!

Viestintä

Viestintäsektorilla pääsee tekemään monipuolisesti töitä viestinnän parissa, muun muassa tuottamaan sisältöä nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan, suunnittelemaan viestintää ja luomaan graafista materiaalia. Toiminnassa on mahdollista huomioida myös omat mielenkiinnonkohteet.

Viestintäsektori tekee yhteistyötä kaikkien sektoreiden kanssa, ja viestinnän kautta pääsee perehtymään monen muunkin sektorin toimintaan.

Yritysyhteistyö

Yritysyhteistyön sektorilla pääsee kehittämään ylioppilaskunnan sekä paikallisten- että kansallisten yritysten välistä yhteistyötä.

Ylioppilaskunta panostaa yhteistyöhön kestävää kehitystä tukevien yritysten kanssa.

Työelämä

Työelämäsektorilla on vuonna 2022 järjestetty verkkomuotoisia työelämäpäiviä yhden ison työelämätapahtuman sijaan. Tämän vuoden materiaaleihin pääset tutustumaan ISYYn YouTube-kanavalta.

Lisäksi työelämäsektorilla vaikutetaan yliopistoon ja muihin sidosryhmiin, jotta yliopisto-opinnoissa tuodaan esille erilaisia työllistymismahdollisuuksia ja urapolkuja, sekä kannustetaan ainejärjestöjä toteuttamaan myös omia työelämälähtöisiä tapahtumia, esim. alan alumnien kanssa.

Ympäristö- ja kehitysyhteistyö

Ympäristö- ja kehitysyhteistyön sektorista vastaava hallituslainen pyrkii toiminnallaan kehittämään ISYYn ja sen sidosryhmien toimintaa ympäristö- ja ilmastoystävällisesti, esimerkiksi vaikuttamalla ainejärjestöjen suuntaan. 

Ympäristösektorin toimintaan kuuluu esimerkiksi tapahtumien ja teemaviikkojen toteutus sekä monipuolisesti ylioppilaskunnan ja yliopistoyhteisön kanssa ympäristö-, kehitys- ja ilmastotoimintaan vaikuttaminen.

Ympäristö- ja kehitysyhteistyön sektorilla tärkeää on myös ilmastovaikuttaminen ja ISYYn ympäristösektorin kehittäminen.

Järjestöt ja kerhot

Järjestö- ja kerhosektori keskittyy ISYYn kerhojen tukemiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen sekä kehittää yhteistyössä muiden sektorien kanssa ainejärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Sektorin vastuulla on mm. järjestökoulutuksen organisoiminen uusille ainejärjestötoimijoille.

Sekä ISYYn kerhotoimintaa, että järjestökoulutuksia on uudistettu merkittävästi edellisvuosina, ja näiden uudistusten seuranta ja edelleen kehittäminen ovat sektorin tärkeimpiä vastuita.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: Mukaan hallitukseen