Ajankohtaista

02.11.2015

Hakukuulutus: opiskelijavaraedustaja filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Nykyisten opiskelijaedustajien toimikausi Itä-Suomen yliopiston hallintoelimissä päättyy 31.12.2015. Seuraava opiskelijaedustajien toimikausi yliopiston hallintoelimissä alkaa 1.1.2016 ja päättyy 31.12.2017. Opiskelijaedustajien nimeäminen yliopiston toimielimiin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon yhtä (1) opiskelijavarajäsentä.

Tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on määritelty Itä-Suomen yliopiston hallintosäännön § 11:ssa. Tiedekuntaneuvoston tehtävät ovat:

1. Käsitellä tiedekunnan taloutta ja hallintoa koskevia kysymyksiä sekä tiedekunnan talousarviota ja tiedekunnan strategista henkilöstösuunnitelmaa;
2. Päättää tiedekunnan sisäisestä rakenteesta siltä osin kuin tehtävä ei kuulu yliopiston hallitukselle;
3. Arvioida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja tutkimusta;
4. Päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
5. Päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei johtosäännössä toisin määrätä;
6. Arvioida opetustehtävää hakeneiden opetustaito;
7. Määrätä väitöskirjojen ja lisensiaatintutkimusten esitarkastajat, tarkastajat ja vastaväittäjät, arvostella nämä opintosuoritukset ja pro gradu -tutkielmat tai vastaavat tarkastajien lausuntojen perusteella;
8. Käsitellä tiedekunnan vuosikertomus ja päättää toimenpiteistä, joihin vuosikertomus antaa aihetta;
9. Tehdä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan;
10. Hyväksyä tiedekunnan yli kolmivuotisen opetus- ja tutkimustehtävän tehtäväala ja tehtävämääritys;
11. Valita asiantuntijat antamaan lausunto professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta sekä tehdä rehtorille ehdotus kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta;
12. Päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijoista; sekä
13. Antaa kunniatohtorin arvo

Tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäseneksi on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä.

Opiskelijajäseneltä toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa opiskelijanäkökulman esiin tuomista sekä syvällistä perehtymistä päätettäviin asioihin. ISYY toivoo hakemuksia erityisesti Savonlinnan kampukselta tasapuolisen opiskelijaedustuksen takaamiseksi.

Perustellut hakemukset tulee jättää osoitteeseen www.halloped.fi tai johonkin ylioppilaskunnan toimipisteistä

Kuopio                                 Joensuu                               Savonlinna
Yliopistonranta 3               Yliopistokatu 7                    Kuninkaankartanonkatu 7
70210 Kuopio                     80100 Joensuu                    57100 Savonlinna

Tiistaihin 17.11. klo 12.00 mennessä.

Ylioppilaskunnan edustajisto nimeää varajäsenen toimielimeen toimikaudeksi kokouksessaan 4.12.

Lisätietoja:
ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeri Mikko Aaltonen koso@isyy.fi, 044-576 8414