Vaikuta

Tulokset

Edustajistovaalit 2023 - Tulokset

Äänestysprosentti: 23,97 % (3 464 / 14 451)

Hylättyjä ääniä: 0

Listojen äänet

 • Deeku: 441
 • FaBio: 310
 • ISYYn Demariopiskelijat: 247
 • Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto: 555
 • Keskeiset: 362
 • Kylterit: 500
 • Opiskelevat kokoomuslaiset: 245
 • Savilahden Sivistyneet: 325
 • Vihreä lista: 479

Paikkajakauma

 • Deeku: 5
 • FaBio: 3
 • ISYYn Demariopiskelijat: 3
 • Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto: 6
 • Keskeiset: 4
 • Kylterit: 6
 • Opiskelevat kokoomuslaiset: 3
 • Savilahden Sivistyneet: 4
 • Vihreä lista: 5

Ehdokkaat ja annetut äänet

Voit tarkastella ehdokkaiden saamia ääniä ja koko vaalin tulosta alla olevan linkin kautta. Tiedot päivitetään myös tälle sivulle myöhemmin.

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: ISYYn edustajistovaalin 2023 tulos

Edustajiston jäsenet ryhmittäin ja aakkosittain 2024-2025

DeeKu (5)

Varsinaiset jäsenet:

 • Salokangas, Ville
 • Attwood, Clarissa
 • Fahandezh, Shadi
 • Gunnar, Janina
 • Zacheus, Teemu

Varajäsenet:

 • Baski, Lurin
 • Nurmela, Veera
 • Ruhollah, Hosseini
 • Viljamaa, Siiri

FaBio (3)

Varsinaiset jäsenet:

 • Kuosmanen, Aino
 • Virtanen, Nicodemus
 • Leppäjärvi, Ilona

Varajäsenet:

 • Huttunen, Jimi
 • Korhonen, Emmi
 • Riikkilä, Onni
 • Siimes, Inna
 • Vaaranmäki, Aino

ISYYn Demariopiskelijat (3)

Varsinaiset jäsenet:

 • Kangaskolkka, Emilia
 • Lautala, Julia
 • Leinonen, Minerva

Varajäsenet:

 • Juurikka, Annika
 • Kauppinen, Adalmiina, 
 • Rubinstein, Mika

Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto (6)

Varsinaiset jäsenet:

 • Hiltunen, Rosa-Maria
 • Itkonen, Ruska
 • Kuivalainen, Maija
 • Miettinen, Taija
 • Terävä, Eero
 • Timonen, Ville-Pekka

Varajäsenet:

 • Herranen, Nox
 • Hietala, Mikko
 • Inkinen, Essi
 • Kivistö, Anni
 • Kohonen, Aada
 • Mentula, Elmiina
 • Tiirismaa, Kalle
 • Ulvila, Noa

Keskeiset (4)

Varsinaiset jäsenet:

 • Khalid, Hamza
 • Saramäki, Noora
 • Vidanagamage, Yoshitha B.
 • Yusuf, Abdulgafar

Varajäsenet:

 • Aggarwal, Aditya
 • Azaize, Miikkael
 • Ellilä, Eero
 • Hossain, Mohammad Zakir
 • Ikott, Precious
 • Imran, Md Al
 • Koskelo, Marko
 • Kärsämä, Sini-Elina
 • Leinonen, Niklas
 • Miettinen, Mikko
 • Nissinen, Mikko
 • Oikkonen, Lassi
 • Oinonen, Kristiina
 • Ojalehto, Päivikki
 • Piirainen, Anni

Kylterit (6)

Varsinaiset jäsenet:

 • Hyvönen, Eetu
 • Kokkonen, Hermanni
 • Liukkonen, Tuuli
 • Mäkelä, Ilmari
 • Ruokolainen, Pekka
 • White, Leo

Varajäsenet:

 • Alvinen, Noora
 • Helminen, Miro
 • Hiltunen, Miika
 • Komulainen, Tatu
 • Peltola, Jani
 • Salmi, Tyko
 • Tanninen, Janne
 • van Voorn, Robert
 • Vetikko, Emmi

Opiskelevat kokoomuslaiset (3)

Varsinaiset jäsenet:

 • Haverinen, Akseli
 • Löllö, Sauli 
 • Paldanius, Matti

Varajäsenet:

 • Heinola, Riku
 • Johansson, Topias
 • Juuti, Simo
 • Juuti, Sini
 • Korkalainen, Otto Benjamin
 • Pääkkö, Sakari
 • Sweeney, Kati
 • Vuosmaa, Veikka

Savilahden Sivistyneet (4)

Varsinaiset jäsenet:

 • Honkakoski, Samu
 • Kalin, Susanne
 • Kitunen, Kielo
 • Nieminen, Mirka

Varajäsenet:

 • Haavisto, Leevi
 • Heikkinen, Simo
 • Kauppinen, Jesper Mikael
 • Kurkinen, Roosa
 • Miettinen, Ville
 • Rautiainen, Kaisa
 • Toikka, Tinja
 • Turja, Miika
 • Viita-aho, Jimi

Vihreä lista (5)

Varsinaiset jäsenet:

 • Backlund, Lidia
 • Lahtinen, Matilda
 • Liljegren, Julia
 • Ojala, Milla
 • Vanhanen, Helmi

Varajäsenet:

 • Kerkkä, Mari
 • Korjus, Sanni
 • Leivo, Vilma
 • Mertala, Tomi
 • Miettunen, Maija
 • Ohtonen, Emma
 • Pelkonen, Matias
 • Savinainen, Anna-Kaisa
 • Sivula-Wesselhoft, Jaana
 • Soininen, Iiris Merituuli
 • Tuomi, Jasmin
 • Tyrväinen, Aaro
 • Utriainen, Anna
   

Oikaisuvaatimusohje ylioppilaskunnan edustajistovaalin tuloksesta

MUUTOKSENHAKU

Ylioppilaskunnan vaalisäännön 30 § mukaan keskusvaalilautakunnan päätökseen voi hakea muutosta ylioppilaskunnan sääntöjen 64 § mukaan. ISYYn 8.11.2023 pidetyn edustajistovaalin tulokseen voi hakea muutosta näissä ohjeissa ilmoitetulla tavalla.

Muutosta voi hakea keskusvaalilautakunnalle osoitetulla oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMINEN

Oikaisua saa vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen.

OIKAISUVAATIMUSAIKA

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Viimeinen oikaisuvaatimuksen jättöaika on 8.12.2023 klo 23.59. Muutoksenhakuaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakuaika päättyy vasta tätä seuraavana arkipäivänä.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Jos tiedoksianto toimitetaan todisteellisesti saantitodistusta tai tiedoksiantotodistusta vastaan taikka haastetiedoksiantona, käy tiedoksiantoaika ilmi saantitodistuksesta tai muusta kirjallisesta todistuksesta.

Ylioppilaskunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN TOIMITTAMINEN

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajan kuluessa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnalle. Oikaisuvaatimuskirjelmän  voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen tai lähetin välityksellä taikka lähettäjän omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmän tulee olla muutoksenhakuviranomaisella viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja kotikunta,
 • yhteystiedot, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset voidaan muutoksenhakijalle toimittaa,
 • päätös, johon haetaan muutosta,
 • miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, on oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Mahdollisen asiamiehen on liitettävä oikaisuvaatimukseen myös valtakirja.

OIKAISUVAATIMUSKIRJELMÄN LIITTEET

Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:

 • päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys muutoksenhakuajan alkamisajankohdasta,
 • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi.

YHTEYSTIEDOT

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta / keskusvaalilautakunta, Helena Kansanen, pääsihteeri

Joensuun toimisto

 • käyntiosoite: Yliopistokatu 7, Haltia 2. krs, 80100 Joensuu
 • postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 111, 80100 Joensuu
 • sähköposti: toimisto.joensuu(at)isyy.fi
 • puh. 044 576 8449
 • aukioloajat: ma, ti, to 10–12 ja 13–15, ke 12–16, pe suljettu

Kuopion toimisto

 • käyntiosoite: Yliopistonranta 15, 70211 Kuopio
 • postiosoite: Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, PL 1627, 70211 Kuopio
 • sähköposti: jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi
 • puh. 044 576 8419
 • aukioloajat: ma, ti, to 10–12 ja 13–15, ke 12–16, pe suljettu

Keskusvaalilautakunta

 • sähköposti: kvl.pj(at)isyy.fi