Ajankohtaista

01.07.2017

Yliopiston virheestä luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinnoissa

Viime aikoina julkisuudessa on ollut paljon keskustelua Itä-Suomen yliopiston virheestä luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinnoissa. Tapahtunut virhe on erittäin harmillinen ja varmasti raskas asianomaisille. Yliopisto kommentoi kyseessä olleen inhimillisen tallennusteknisen virheen ja virheellisesti valituille opiskelijoille ilmoitettiin tapahtuneesta asian tultua ilmi. Osa opiskelijoista ehti ottaa vastaan ilmoitetun opiskelupaikan ja maksaa myös ylioppilaskunnan jäsenmaksun, joten asia on mutkikas myös hallintolain kannalta. Ylioppilaskunta ymmärtää kuitenkin, että virheitä voi sattua näinkin vakavissa ja herkissä asioissa. Mikäli käy ilmi, että yliopisto on menetellyt virheellisesti ja lainvastaisesti, on ylioppilaskunta opiskelijoiden ja jäsentensä tukena.  

Edunvalvontasihteeri Mikko Aaltosen neuvot hakeneille ja kommentit hallintolain tulkintaan:

Sekä Karjalainen että Helsingin Sanomat ovat uutisoineet että UEF on ilmoittanut 71:lle hakijalle virheellisesti näiden tulleen hyväksytyksi luokanopettajan koulutusohjelmaan tallennuksessa tapahtuneen teknisen virheen vuoksi. 22 opiskelijaa on ehtinyt ottaa paikan vastaan.

Mikäli hakija on kuitenkin jo ilmoittanut ottavansa opiskelupaikan vastaan, voidaan katsoa että hallintolaissa määritetty luottamuksensuojaperiaate on vaarantunut ratkaisevalla tavalla.

Hallintolaki määrittää asiavirheen korjaamisesta seuraavasti:

Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

1) päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen;

2) päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen;

3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe; tai

4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätös voidaan korjata 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Päätös voidaan korjata 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa ainoastaan asianosaisen eduksi.

Mikäli virheen ei voida katsoa johtuneen asianosaisen (hakijan) omasta virheellisestä menettelystä, on virhe tapahtunut yliopiston puolella. Siksi hakijoilla, joita asia koskee ja ovat ilmoittaneet ottavansa opiskelupaikan vastaan on oikeus vaatia asiaan muutosta tekemällä valitus Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalle siten kuin päätöksessä ohjeistetaan. Mikäli yliopisto ei korjaa päätöstään, voi asianosainen hakea siihen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudesta.

Yliopistolaki määrittää että valitus päätöksestä opiskelijaksi ottamisesta on tehtävä 14 päivän kuluesssa päätöksen tiedoksisaannista.

—————————————————————————————–

Pääsykoeprosessi on vaikea ja kuormittava ja valitsematta jääminen voi tuntua todella raskaalta. Haluamme kannustaa jokaista opiskelupaikkaa vaille jäänyttä opiskelijaa tavoittelemaan unelmiaan uudelleen. Yhdet pääsykokeet ja niiden tulokset eivät määritä kenenkään arvoa eikä ihmisen tulevaisuutta. Mahdollisuus tulla valituksi tulevina vuosina säilyy.