Ajankohtaista

07.12.2023

Blogi: Hyvinvointia yhteistyöllä – SILLAT-hankkeen tuloksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat SILLAT-hankkeet ovat tulossa päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Hankkeiden tavoitteena on ollut järjestää ja kehittää toimenpiteitä vahvistamaan opiskelijoiden ohjausta, hyvinvointia sekä tukemaan sujuvaa opiskelua koronapandemian jälkeen. Hankekokonaisuus (SILLAT I ja II) on sisältänyt 10 osahanketta ja hanketoimijoita ovat olleet UEFin Opintopalvelut, ylioppilaskunta ISYY, SYKETTÄ Joensuu, SYKETTÄ Kuopio sekä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Skope). Hankeavustusta saatiin noin 500 000 euroa vuosille 2021-2023.

SILLAT -hankkeet olivat UEFin ja ISYYn yhteishankkeita. Tässä kirjoituksessa esittelemme osahankkeiden keskeisiä tuloksia sekä suunnitelmista tulevaisuuteen hankkeen jälkeen.

UEFin Opintopalveluiden osahankkeen tuloksia

Opintopalvelut vastasi hankkeen koordinaatiosta ja hallinnoinnista, ja sillä oli isoin hankeosuus. Koronarajoitusten jatkumisen vuoksi hankkeen alku sisälsi pitkälti selvitystyötä ja suunnittelua. Haastavan alun jälkeen maailman avautuessa enempi hankkeessa aloitettiin järjestämään konkreettisia hyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Opintopalvelut järjestivät mm. koulutusta ja tukea opiskelu- ja hyvinvointitaitojen vahvistamiseksi, yhteisöllisyyttä lisääviä aktiviteetteja sekä tukitoimia ja lisäksi vahvistettiin vertaistuutorointia ja tuutorikoulutuksia. 

Ensimmäisenä hankevuotena otettiin käyttöön mm. Tuudon Hyvinvointivalikko, käynnistettiin Student2Student -vertaisohjaus, organisoitiin Opintoverstas -ryhmätoimintaa sekä järjestettiin kansainvälisille opiskelijoille mielekästä yhteisöllistä toimintaa. Kampuksille palaamista edistettiin Kampussuunnistus -pelillä. Lisäksi hankkeen edetessä Joensuun kampukselle resurssoitiin kolmas opintopsykologi ja kehitettiin edelleen Student2Student -vertaisohjauspalvelua, joka toimi chatissa ja puhelimitse. Palvelulle myönnettiin mm. UEFin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto keväällä 2023, ja myöhemmin se taipui myös uusien opiskelijoiden kesäajan neuvontapalveluksi. Lisäksi yhteisöllisyyden edistämiseksi tuettiin esim. opiskelijoiden kaverikahvilatoimintaa molemmilla kampuksilla sekä UEFin ja ISYYn hyvinvointiviikkojen toimintaa.  

Keskeinen merkitys hanketoimilla on ollut verkostoitumisessa sekä kansallisesti että myös oman yhteisömme sisällä. Olemme tehneet todella paljon laadukasta yhteistyötä ja oppineet tuntemaan toisiamme. Hanketoimia on suunniteltu ja toteutettu yhdessä opiskelijoiden kanssa ja myös seurantaa on tehty tiiviissä yhteistyössä. Hankkeen aikana olemme saaneet myös näkymää tulevaisuuteen ja olemme voineet jossain määrin vaikuttaa myös tuleviin opiskeluhyvinvoinnin toimiin ja linjauksiin. Olemme oppineet myös muilta korkeakouluilta osallistuessamme kansalliseen KOHO-hankkeeseen (korkeakoulujen hankkeita koordinoiva kansallinen hanke) ja monet ovat olleet kiinnostuneita siitä, mitä ja miten me olemme UEFissa tehneet ja saaneet aikaan.  

ISYYn osahankkeessa hyvinvointia yhteisöllisyydestä

Osahanke lähti käyntiin alkukartoituksella opiskelijoille, jonka tulosten mukaan hanketoimet suunniteltiin. Kartoituksen mukaan opiskelijat kaipasivat eniten rentoja tilaisuuksia, joissa kohdata muita opiskelijoita. Tarpeeseen vastaten ISYYn osahankkeen aikana toteutettiin lukuisia vapaa-ajan tapahtumia ja aktiviteetteja, joihin opiskelijoilla olisi mahdollisimman matala kynnys osallistua. Tavoitteena on ollut, että tapahtumissa opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa sekä saavat vastapainoa kiireisen opiskeluarjen keskelle. Erityisen pidettyjä tapahtumia olivat SILLAT-aamupalat, päiväretket eri kohteisiin, leffaillat sekä Kaverikahvilat.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin podcastia, opas vapaa-ajan tapahtumia järjestäville ainejärjestöille ja kerhoille, webinaareja, teemapäiviä ja -viikkoja, opintopiirejä, blogikirjoituksia sekä lanseerattiin täysin uusi Harrastuskaveritoiminta-palvelu. Myös vertaistuutoreita ja ainejärjestö toimijoita koulutettiin yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin teemoista. Hankkeen aikana sidosryhmäyhteistyötä tehtiin mm. Kuopion kriisikeskuksen, Joensuun Ohjaamon, Pohjois-Karjalan Setan, Punaisen ristin sekä muiden SILLAT-osahankkeiden kanssa.

Vuosien 2021-2023 aikana tapahtumiin on osallistunut yli 8300 opiskelijaa. Osallistujat ovat antaneet pääsääntöisesti positiivista palautetta osahankkeen toimista. Erityisesti tapahtumien ilmapiiri on koettu lämpimäksi ja helposti lähestyttäväksi. Selkeästi yhteisöllisille kohtaamisille on ollut suuri tarve, sillä lähes kaikkien tapahtumien ilmoittautumiset menivät täyteen. Etenkin tapahtumien alkoholittomuutta on pidetty merkittävänä osana yhteisöllisyyden luomisessa. ISYYn tavoitteena on jatkaa hankkeessa käynnistettyjä hyväksi todettuja toimia yhteisöllisyyskoordinaattorin työtehtävän kautta vuonna 2024. Henkilöresurssi rahoitetaan ISYYn omasta pussista ja koska ulkopuolista rahoitusta ei enää ole, toimien järjestämistä tullaan soveltamaan sen mukaan.

Kuopion SYKETTÄ pienryhmät ja liikuntaneuvonta

SILLAT -hankkeen aikana luotiin Lempeästi liikkeelle -pienryhmät edistämään opiskelijoiden hyvinvointia, aktivoimaan liikkumista arkitoiminnoissa sekä vähentämään yksinäisyyden tunnetta. Pienryhmiä oli kolmenlaisia: Lähde lempeästi liikkeelle, Luonnosta hyvinvointia sekä Liikutaan lempeästi lajeja kokeillen. Yhden ryhmä kesto oli lukukauden aikana 12 viikkoa ja ne toimivat kolmena eri lukukautena syksystä 2021 alkaen. Pienryhmien toiminta koettiin mielekkääksi koronapandemian aikana. Pienryhmiin osallistuneet kokivat oman jaksamisen parantuneen ja kiinnostuksen liikkumista kohtaan lisääntyneen.  

Keväällä 2022 SYKETTÄ Kuopiolle suunniteltiin ja luotiin oma liikuntaneuvonnan palveluketjumalli, joka sisältää liikunta- ja elintapaneuvontaa. Liikuntaneuvonta etenee vaiheittain, on tavoitteellista ja sisältää useita tapaamisia. Liikuntaneuvonnan toteuttamista varten palkattiin liikuntaneuvoja ja hän aloitti henkilökohtaisen liikuntaneuvontapalvelun syksyllä 2022. 

Uuden palvelun monikanavainen markkinointi vaati alkuun paljon työtä. Kohderyhmän tavoittamiseksi yhteistyötä tehtiin mm. YTHS:n kanssa. Osallistujien mukaan liikuntaneuvonta on ollut paras asia pitkään aikaan ja he ovat kokeneet oman hyvinvointinsa parantuneen. Liikuntaneuvonnan asiakkaat ovat kokeneet tulleensa kuulluiksi, he saivat tietoa miten liikkuminen kannattaa aloittaa, motivaatio liikkumiseen lisääntyi, saivat monipuolisia ideoita ja asiantuntevia neuvoja.

Vuoden 2023 aikana liikuntaneuvonnan palvelu laajeni, kun palveluun lisättiin henkilökohtaiset tutustumiskäynnit kuntosalilla ja sekä jatkettiin aiemmin olleita Lempeästi liikkeelle -pienryhmiä hieman muuttuneella konseptilla. Nämä pienryhmät ovat olleet kestoltaan lyhyempiä kuin aiemmat ryhmät. Pienryhmissä on saatu uusia kavereita, tukea ja neuvoa muilta ryhmän jäseniltä, oman hyvinvoinnin on koettu parantuneen sekä suurin osa aikoo jatkaa liikkumista tulevaisuudessakin. Palvelun laajentuessa palkattiin syksyksi 2023 toinen liikuntaneuvoja.

Hankkeen päättyessä liikuntaneuvonnan jatkuminen Kuopion kampuksella ei ole vielä tiedossa, vaikka selkeästi tälle palvelulle on opiskelijoiden parissa tarvetta. 

Joensuun SYKETTÄ pienryhmät ja liikuntaneuvonta

Opiskelijoiden arjen hallinta on heikentynyt merkittävästi ja liikkuminen vähentynyt. Sen vuoksi osahankkeen kohderyhmänä olivat ne opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea liikkumiseen ja arjen hallintaan. Osahankkeen tärkeimmät yhteistyötahot kohderyhmän tavoittamisessa olivat opintopsykologit sekä YTHS, joiden kautta opiskelijat ohjattiin liikuntaneuvontaan.

Liikuntaneuvonta toteutettiin Aktiivinen Arki -pienryhmissä sekä 5-osaisessa yksilöohjauksen palveluketjumallissa. Mallia myös kehitettiin hankkeen aikana siten, että käyttöön tuli myös kaksi muuta pidempikestoista palveluketjumallia (3 kk ja 6kk) heitä varten, joilla on pidemmän tuen tarve. Liikuntaneuvonnan lisäksi toteutettiin kertaluontoisia yksilöllisiä kuntosaliohjauksia, johon olisi ollut tulijoita enemmän kuin pystyttiin ottamaan.

Vaikuttavuutta mitattiin palautetta keräämällä ja jo olemassa olevilla mittaristoilla. Samalla tehtiin käytettävien mittaristojen uudelleen analysointia ja tehtiin tarvittavia muutoksia. Liikuntaneuvonnasta on saatu Joensuun korkeakoululiikunnassa hyviä tuloksia jo aiemmin niin yksilöohjauksen kuin ryhmäohjauksenkin osalta. Tähän mennessä 100 prosenttia liikuntaneuvonnan loppuun asti suorittaneista on kontrollikyselyn perusteella muuttanut elintapojaan ja jatkanut liikkumista liikuntaneuvonnan päättymisen jälkeen. Resurssit eivät kuitenkaan ole olleet riittävät toiminnan jatkokehittämiseen, pitkäaikaisseurantaan ja kaikkien liikuntaneuvontaa tarvitsevien auttamiseen. Lisäksi opiskelijoiden tarve liikuntaneuvontaan kasvaa koko ajan. 

Tulosten analysointi on hankkeen tässä vaiheessa edelleen kesken, mutta jo nyt voidaan sanoa, että hankkeen aikana on saatu lisättyä kohderyhmään kuuluneiden opiskelijoiden liikkumista ja parannettua heidän arjen hallintaansa. SYKETTÄ Joensuu jatkaa kaikkia hankkeen aikana toteutettuja toimenpiteitä olemassa olevien resurssien puitteissa ja samalla toivotaan, että todella tärkeälle opiskelukykyä ja elämänhallintaa tukevalle toiminnalle saataisiin pysyvä rahoitus.

Skopen osahanke: Kaikki osaksi Skopen jengiä! 

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen keskeisin tavoite SILLAT-hankkeessa oli luoda UEF:lle tuutorointimalli, jossa kuvataan tuutoroinnissa onnistuneita osioita sekä sisältöjä. Erityiseksi kehittämiskohteeksi nostettiin oppiainetuutorointi. Haaste rekrytoida opetuutoreita, sitouttaa heitä sekä löytää aikaa ohjausmateriaalien tekemiselle tunnistettiin hankesuunnittelun aikana keskeisimmiksi haasteiksi. Edelleen opettajankoulutuksen osahankkeen keskeisin tehtävä on ollut edistää yhteisöllisyyttä henkilökunnan sekä opiskelijoiden keskuudessa tapahtumatuotannon avulla sekä vahvistaa oppilaitosturvallisuutta koronapandemian aiheuttaman polarisaation sekä yhteisöllisyyden puutteen vuoksi.

Opettajankoulutuksen hanke saatiin käyntiin jo keväällä 2021 suunnittelun ja tuutoroinnin kehittämisellä, mutta oppilaitosturvallisuus, taitopohjaiset harjoitustunnit sekä yhteisölliset toimet saatiin käyntiin työntekijän aloitettua elokuun 2021 alusta. Vuoden 2022 aikana toimenpiteet keskittyivät tuutorointisisältöjen jatkokehittämiseen saatujen palautteiden perusteella, yhteisöllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin esimerkiksi tapahtumien myötä sekä turvakävelykulttuurin vakiinnuttamiseen. Tuutoroinnin onnistumista sekä koordinointia kyettiin tekemään pitkittäisseurantana hankkeen ajan, joista saatiin kattavaa kyselypalautetta kehittämistyöhön. Syksy 2022 painottui yhteisöllisyyden lisäämiseen, tuutorointiin erityisesti varhaiskasvatuksen oppiaineessa. 

Hanke tavoitti yhteensä lähes 2500 henkilöä noin 50:ssä eri tapahtumassa tai kyselyssä. Palautteiden laadulliset sekä määrällisen kommentit edesauttoivat sisältöjen kehittämisessä. Palautteiden perusteella hankekokonaisuus nähtiin erittäin myönteisenä sekä vaikuttaneen yhteisöön myönteisesti. Opetuutoroinnin kehittäminen sekä materiaalituotanto, turvakävelyjen tuotteistaminen ja vakiinnuttaminen sekä yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat nousivat keskeisimmiksi onnistumiskokonaisuuksiksi.

Hankkeen päätöswebinaari 18.12. klo 12-14

Lämpimästi tervetuloa SILLAT-hankkeen päätöswebinaariin, joka järjestetään maanantaina 18.12. klo 12-14 Teamsissa! Webinaarissa kerrotaan hankkeen saavutuksista, käsitellään opiskelijahyvinvoinnin ajankohtaisia kysymyksiä sekä kerrotaan yliopiston sekä ylioppilaskunnan hyvinvointi- ja ohjaustyön jatkosuunnitelmista. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille, eikä vaadi etukäteen ilmoittautumista. Linkki webinaarin ohjelmaan sekä Teams-kokoukseen löytyy alempaa.

Webinaarin ohjelma ja Teams-linkki

Studentuef.sharepoint.com, avautuu uuteen välilehteen: Sillat I ja II -hankkeiden 2021-2023 päätöswebinaari

Lue lisää:

Uefconnect.uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: SILLAT -hanke sujuvan opiskelun tukemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Isyy.fi, avautuu uuteen välilehteen: SILLAT-hanke

Kirjoitus:

Riina Pääkkönen, SILLAT-hankekoordinaattori, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), riina.paakkonen(at)isyy.fi, p. 044 491 6529

Lisätietoa:

Tuija Pasanen, Opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto (UEF), tuija.pasanen(at)uef.fi, p. 044 716 2145