Ajankohtaista

14.03.2017

Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin elokuussa

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen.

Muutos suurentaa noin 110 000 opiskelijan asumisen tukea keskimäärin 700 eurolla vuodessa. Noin 23 000 opiskelijalla tuen määrä ei muutu. Asumisen tuki pienenee 20 000 opiskelijalla ja 42 000 opiskelijalla se loppuu kokonaan.

Asumisen tuki suurentuu, koska yleisessä asumistuessa huomioitavat enimmäisasumismenot ovat asumislisää korkeammat ja koska asumistukea maksetaan kaikilta kuukausilta, ei vain opiskelukuukausilta. Asumisen tuen pienentyminen tai loppuminen johtuu yleisen asumistuen asumislisää alhaisemmista tulorajoista ja siitä, että asumistuki on ruokakuntakohtainen, eli puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot voivat estää asumistuen saamisen.

Asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Asumistuki on ruokakuntakohtainen, opintotuki on henkilökohtainen

Moni asia muuttuu, kun opiskelijat siirtyvät henkilökohtaisesta asumislisästä ruokakunnalle myönnettävän yleisen asumistuen piiriin.

Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät automaattisesti, mutta yleistä asumistukea on haettava uudella hakemuksella.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen. Jos samaan ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, hänen on haettava tuen tarkistamista.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat

– samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (avio- ja avopuolisot, isovanhemmat, vanhemmat ja lapset sekä alaikäiset sisarukset)
– muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset
– yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
– erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan kuuluvat

– erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta
– päävuokralainen ja alivuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia.

Yleisen asumistuen määrää voi jo arvioida

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot. Asumistuessa tulot selvitetään tukea haettaessa toisin kuin opintotuessa. Jokaisen henkilön tulot arvioidaan asumistuessa joko keskiarvotulona tai jatkuvina tuloina.

– Jos henkilön tulot jatkuvat samanlaisina vähintään 3 kuukautta myöntö- tai tarkistamisajankohdasta, asumistuen määrä lasketaan näiden tulojen mukaan.
– Jos henkilön tulot vaihtelevat eli eivät pysy samoina vähintään 3 kuukautta, arvioidaan keskiarvotulo. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki tulot, jotka henkilö saa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta tehdään ansiotulovähennys. Ansiotulovähennys on 300 e/kk.

Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnan koko ja asunnon sijaintikunta. Yksin vuokralla asuvalla asumismenoina huomioidaan asuinkunnasta riippuen enintään 344–508 e/kk. Asumistuki on 80 % enintään enimmäisasumismenojen suuruisista hyväksyttävistä asumismenoista, jos tulot eivät vaikuta asumistukeen.

Opiskelija voi arvioida asumistuen määrän asumistukilaskurilla. Elokuusta 2017 alkaen opintoraha on asumistuessa huomioitavaa tuloa. Opintoraha (yleensä 250 e/kk) ilmoitetaan asumistukilaskurissa kohdassa Opintoraha tai aikuiskoulutustuki.

Hakemuksen voi tehdä aikaisintaan toukokuussa

Opiskelija voi hakea 1.8.2017 alkavaa yleistä asumistukea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella AT 1 jo toukokuun loppupuolella, jos hän tietää syksyn tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisolosuhteensa.

Yleistä asumistukea voi saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Asumistuki voidaan myöntää elokuusta alkaen, jos asumistukihakemus on Kelassa syyskuun loppuun mennessä ja jos vuokrasopimus on voimassa vähintään elokuun 1. päivästä alkaen.

Kelan verkkosivuilla on lisäohjeita asumistukeen siirtyville opiskelijoille ja tietoa muista ensi lukuvuoden opintotukimuutoksista.