Ajankohtaista

18.05.2020

Kerhoavustuksen jatkuvan haun hakukuulutus

Yleistä

Kerhoavustus on avustus, jonka ISYY voi myöntää kerhollensa hankeluontoisen toiminnan tueksi tai hankintojen mahdollistamiseksi. Avustuksena voi hakea rahallista tukea tai kerran kalenterivuodessa yhtä ylimääräistä ISYYn vuokratilojen maksutonta käyttökertaa, josta maksava asiakas ei voi tulla ohi. Kerhoavustusta voi hakea kerta- tai pilottiluontoiseen toimintaan tai hankintaan. Kerhoavustusta voidaan hakea mm. julkaisuun tai tapahtumaan.

Perusteet ja rajoitukset

Hankkeen tai hankinnan on edistettävä ainakin yhtä seuraavista ISYYn jäsenistön keskuudessa: päihteettömyys, terveelliset elämäntavat, työelämävalmiudet, poikkitieteellisyys tai kotikansainvälisyys. Lisäksi hankkeissa edellytetään Reilun kaupan tuotteiden suosimista tai ympäristöystävällisyyden muuten huomioimista. Hankkeen tulee myös olla ISYYn yhdenvertaisuussuunnitelman mukainen.

Jatkuvaan toimintaan avustusta ei myönnetä. Jatkuvaksi toiminnaksi katsotaan kerhon toiminnassa toistuvasti esiintyvä hanke tai hankinta.

Hakemusta arvioitaessa huomioidaan haettavan avustuksen suuruus suhteessa kohderyhmän suuruuteen. Avustuksia hankkeisiin, joissa ISYYn, järjestäjätahon ja mahdollisen muun rahoituksen kokonaisuudesta - osallistumismaksut poislukien - yksittäistä osallistujaa kohden käytetään yli 100 euroa, ei myönnetä.

Kerholle voidaan myöntää enintään hakemusta vastaava avustus.

Avustuksen enimmäissumma määräytyy seuraavalla kaavalla:
x * y * 5e
jossa
x = kuinka monta avustuskriteeriä avustus täyttää (maksimissaan kolme huomioidaan)
y = arvioitu osallistujamäärä

Järjestäjän edellytetään antavan ISYYlle näkyvyyttä hankkeen toteutuksen aikana. Hakemuksessa tulee esittää, miten tämä hankkeessa toteutuisi.

Hakeminen

Kerhoavustushakemukset tulee toimittaa ISYYlle sähköisellä lomakkeella jatkuvalla haulla. Hakemuksen liitteinä toimitetaan hankesuunnitelma sekä hankkeen talousarvio.

Liitteet toimitetaan sähköpostitse Kuopiossa järjestöasiantuntijalle osoitteeseen jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi ja Joensuussa palvelusuunnittelijalle osoitteeseen vapaa-aika(at)isyy.fi. Sähköposti tulee otsikoida “Kerhoavustushakemuksen liitteet *kerho* *hakemuksen päivämäärä muodossa ppkk* (esim. Kerhoavustushakemuksen liitteet Lautapelikerho 2907) ja liitetiedostot “Kerhoavustushakemus_liitteet_kerho_ppkk” (Esim. Kerhoavustushakemus_liitteet_Lautapelikerho_2907).

Kerholla ei voi olla kerralla käsittelyssä kuin yksi hakemus. Käsittelyssä olevaksi hakemukseksi ei lasketa hakemusta, jossa kerho on mukana, mutta ei päähakijana.

Google Forms -lomake: Kerhoavustuksen hakemuslomake

Avustusten käsittelyajat

ISYYn avustustyöryhmä käsittelee ja valmistelee tulleet avustushakemukset ISYYn hallitukselle. Avustustyöryhmä käsittelee kuun 15. päivään mennessä tulleet hakemukset saman kuukauden aikana. 15. päivän jälkeen tulleet hakemukset käsitellään seuraavan kuun 15. päivä alkaen. ISYYn hallitus tekee päätöksen avustuksen myöntämisestä.

Poikkeukset:

  • kesä-heinäkuussa tulleet hakemukset käsitellään elokuussa
  • joulukuussa tulleet hakemukset käsitellään tammikuussa

Avustuksen maksaminen

Kerholle myönnetty kerhoavustus lisätään kerhon toimintarahaan. Hankkeen rahaliikenne hoidetaan saman ohjeistuksen mukaan kuin kerhon muukin rahaliikenne. Vapaamuotoinen kerhoavustusraportti on toimitettava jäsenpalveluasiantuntijalle tai järjestöasiantuntijalle kuukauden sisällä hankkeen tai hankinnan toteutumisesta. Takarajasta voidaan joustaa vain perustellusta syystä, jos avustuksen saaja on etukäteen yhteydessä ISYYn toimistoon. Muussa tapauksessa avustusta ei makseta.

Kerhoavustusraportista tulee käydä ilmi, että myöntämisperusteet ja -ehdot ovat täyttyneet hankkeen toteutuksessa. Mikäli ehdot eivät ole täyttyneet, tulee järjestäjän osoittaa tämän johtuneet järjestäjästä riippumattomista syistä. Lisäksi raportista tulee käydä ilmi, että ISYYlle on taattu hankkeessa hakemuksen tai hakemuksesta poikkeavien ISYYn asettamien avustusehtojen mukainen näkyvyys. Mikäli kerho laiminlyö kerhoavustusraportin toimittamisen määräajassa tai avustuksen myöntämisperusteet ja -ehdot eivät ole täyttyneet, huomioidaan tämä kerhon myöhemmissä toimintarahoissa.

Lisätietoja:

Järjestöasiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 576 8419, jarjestoasiantuntija(at)isyy.fi

Sivua päivitetty: 11.6.2020
Sivua päivitetty: 30.3.2021. Yhteystieto muutettu.

Sivua päivitetty 17.3.2022. Tieto käsittelyajoista lisätty.