Tietosuoja

Henkilöstöasiat

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

 • Saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
 • Saada pääsy tietoihin
 • Oikaista tietoja
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskevaan rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuuteen
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta
  • Tämä voidaan mahdollistaa lainsäädännöllä, jossa vahvistetaan asianmukaiset toimenpiteet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
  • Sovelletaan, kun käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 • Poistaa tiedot
  • Sovelletaan, kun käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisteröity voi käyttää em. oikeuksiaan ottamalla yhteyttä ylioppilaskunnan tietosuojavastaavaan, tietosuojavastaava@isyy.fi. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava.

Lue lisää:

Isyy.fi: Tietosuojaa koskevia lomakkeita